ناصر ساداتی

درباره من

دکتر ناصر ساداتی
image

استادیار گروه آموزشی صنایع دستی @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1394

دکترا

هنر اصفهان

1381-1384

کارشناسی ارشد

هنر تهران

1376-1380

کارشناسی

موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی تهران

تجارب

1399

مديرگروه فرش

دنشگاه سمنان

1399

معاون پژوهش و فناوری

دانشکده هنر

1398

مدیر گروه فرش

دانشکده هنر

1397

مدیر گروه صنایع دستی

دانشگاه سمنان

1386-1390

معاون دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

حکمت هنر سنتی

مبانی نظری صناعت (صنایع دستی)

فلسفه هنر و زیباشناختی

آموزش هنر و علوم شناختی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی عناصر نوشتاری در طلسم های ایرانی در دوره صفویه و تاثیر آن در تایپوگرافی معاصر ایران
اولین همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد(2019-02-27)
9512621002, ^ناصر ساداتی*, دکتر محمدعلی کریمی پور پور
روش شناسی نمادگرایی و نمادین نگری در هنر اسلامی
اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی(2017-11-01)
^ناصر ساداتی*
قاعده مندی و بی قاعدگی در آموزش هنر
نخستین همایش پژوهشی آموزش هنر(2009-03-12)
^ناصر ساداتی
تحول نظام آموزشی , توسعه صنایع دستی
همایش راهکارهای توسعه صنایع دستی ایران(2008-06-08)
^ناصر ساداتی
تاَثير نقاشي در پيشبرد برنامه آموزشي تفكر فلسفي به كودكان
تفضلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار روايت استعاري در نمايشنامه هاي بهرام بيضايي
كي احمدي منير(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان تدوين نظريه زيبايي مبتني بر مغز با تاكيد بر دستاوردهاي علمي سمير زكي
منبع چي بهار(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي آثار و احوال هنرمندان آستان قدس رضوي از آغاز تا پايان دوره پهلوي
علي مندگاري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم بازنمايي در فوتوگرافيسم با تأكيد بر آثار جري اولسمن و كاربرد آن در طراحي پوستر فرهنگي
شيردل ديزج مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مولفه هاي تعيين بخش هويت ملي در دوره صفويه و نمود آن در نگاره هاي شاهنامه تهماسبي
سلماني نژاد حوريه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل هرمونتيكي جايگاه عقل و عشق در معرفت شناسي مولانا
شاه مرتضي سيد مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازيهاي رايانه اي و ويدئويي در تعريف سبك زندگي به همراه تحليل بازيها مبتني بر لذت گرايي سبك دون ژوانيسم
رحيم پور داود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل نقوش چوقاي بختياري مبتني بر جهان شناسي ميرچاالياده
طهماسبي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر نوشتاري در طلسم هاي ايراني دوره صفويه و تاثير ان در تايپوگرافي معاصر
بحرگرد نيكو مليحه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه چگونگي استفاده از تركيب بندي نگاره هاي استاد كمال الدين بهزاد در طراحي پوستر
شجاعي ليدا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل زيباشناختي موثر در طراحي اپليكيشن
آتش پنجه سكينه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پژوهشي در خاستگاه نقوش قالي هاي سنگسر با هدف بازطراحي نقوش بومي
پناهي زري(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي شناختي طراحي وب سايت، با تاكيد بر سامانه ي هيجاني مغز
افروز بهدخت(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سواد بصري و شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار (رنگ) بر طراحي گرافيك اطلاع رسان
عليان نژادي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خوانش معناشناختي منتخبي از پوسترهاي تئاتر ده سال اخير در ايران براساس نظريه ي زيباشناختي دريافت آيزر
ميرزاحسين سمانه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عناصر بصري بناي امامزاده يحيي بن زيد (ع) گنبد كاووس با رويكرد اجتماعي
غفوري صفرنژاد راضيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گشتالتي حركات موزون نيايشي گورجيف و تطبيق آن با مولفه هاي نورواستتيك
غياثي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقى نقش و رنگ در سفال هاي نيشابور و سامرا (قرون 3 و 4 هجري قمري)
العيساوي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقى نقش و رنگ در سفال هاي نيشابور و سامرا (قرون 3 و 4 هجري قمري)
العيساوي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كاركرد بصري هاله نور در بازنمايي تقدس سياسي-مذهبي مكتب بغداد دوره عباسي
العويدي حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كاركرد بصري هاله نور در بازنمايي تقدس سياسي-مذهبي مكتب بغداد دوره عباسي
العويدي حسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير احجام محيطي بربازپروري مهارت هاي ديداري -فضايي كودكان مبتلا به اوتيسم
بررسي گشتالتي حركات موزون نيايشي گورجيف و تطبيق آن با مولفه هاي نورواستتيك
غياثي محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاَثير نقاشي در پيشبرد برنامه آموزشي تفكر فلسفي به كودكان
تفضلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار روايت استعاري در نمايشنامه هاي بهرام بيضايي
كي احمدي منير(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان تدوين نظريه زيبايي مبتني بر مغز با تاكيد بر دستاوردهاي علمي سمير زكي
منبع چي بهار(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي آثار و احوال هنرمندان آستان قدس رضوي از آغاز تا پايان دوره پهلوي
علي مندگاري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم بازنمايي در فوتوگرافيسم با تأكيد بر آثار جري اولسمن و كاربرد آن در طراحي پوستر فرهنگي
شيردل ديزج مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مولفه هاي تعيين بخش هويت ملي در دوره صفويه و نمود آن در نگاره هاي شاهنامه تهماسبي
سلماني نژاد حوريه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل هرمونتيكي جايگاه عقل و عشق در معرفت شناسي مولانا
شاه مرتضي سيد مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازيهاي رايانه اي و ويدئويي در تعريف سبك زندگي به همراه تحليل بازيها مبتني بر لذت گرايي سبك دون ژوانيسم
رحيم پور داود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل نقوش چوقاي بختياري مبتني بر جهان شناسي ميرچاالياده
طهماسبي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر نوشتاري در طلسم هاي ايراني دوره صفويه و تاثير ان در تايپوگرافي معاصر
بحرگرد نيكو مليحه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه چگونگي استفاده از تركيب بندي نگاره هاي استاد كمال الدين بهزاد در طراحي پوستر
شجاعي ليدا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل زيباشناختي موثر در طراحي اپليكيشن
آتش پنجه سكينه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پژوهشي در خاستگاه نقوش قالي هاي سنگسر با هدف بازطراحي نقوش بومي
پناهي زري(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي شناختي طراحي وب سايت، با تاكيد بر سامانه ي هيجاني مغز
افروز بهدخت(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سواد بصري و شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار (رنگ) بر طراحي گرافيك اطلاع رسان
عليان نژادي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خوانش معناشناختي منتخبي از پوسترهاي تئاتر ده سال اخير در ايران براساس نظريه ي زيباشناختي دريافت آيزر
ميرزاحسين سمانه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عناصر بصري بناي امامزاده يحيي بن زيد (ع) گنبد كاووس با رويكرد اجتماعي
غفوري صفرنژاد راضيه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گشتالتي حركات موزون نيايشي گورجيف و تطبيق آن با مولفه هاي نورواستتيك
غياثي محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقى نقش و رنگ در سفال هاي نيشابور و سامرا (قرون 3 و 4 هجري قمري)
العيساوي علي(تاریخ دفاع: 1400/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقى نقش و رنگ در سفال هاي نيشابور و سامرا (قرون 3 و 4 هجري قمري)
العيساوي علي(تاریخ دفاع: 1400/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كاركرد بصري هاله نور در بازنمايي تقدس سياسي-مذهبي مكتب بغداد دوره عباسي
العويدي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه كاركرد بصري هاله نور در بازنمايي تقدس سياسي-مذهبي مكتب بغداد دوره عباسي
العويدي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين رابطه‌ي عشق و زيبايي در آراي ابن عربي با تاكيد بر زيبايي شناسي جنسيت
شهبندي شقايق(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پوشاك سنتي قوم تركمن و استفاده از مشخصه هاي آن در طراحي لباس اجتماع
ياقوتي اشتلق مرضيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير احجام محيطي بر بازپروري مهارتهاي ديداري_فضايي كودكان مبتلا به اوتيسم
حميدي اصل پرستو ، مقطع : كارشناسي ارشد
: تبيين مسئله رؤيت در هنر اسلامي (مكتب نگارگري تبريز اول) با تكيه بر شهود انوار رنگي علاالدوله سمناني
خوانش شمايل نگارانه (ايكونوگرافيك)نگاره هايي با مضمون ديدار دلدادگان در نگارگري دوره صفوي
عزتيان معصومه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الزامات طراحي بسته بندي فرش مبتني بر رويكرد طراحي احساس گرا
داودي نعيمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي الزامات طراحي اپليكيشن فروش تخم مرغ بارويكرد فراگير
سمعيان ازاده ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظریه ای در صناعت؛ عملکرد و بیان زیباشناختی
نظریه ای در صناعت؛ عملکرد و بیان زیباشناختی
به سوی نور
(2020-02-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
n_sadati@semnan.ac.ir
(+98)2331535356

فرم تماس