ناصر ساداتی

درباره من

دکتر ناصر ساداتی
image

استادیار گروه آموزشی صنایع دستی @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390-1394

دکترا

هنر اصفهان

1381-1384

کارشناسی ارشد

هنر تهران

1376-1380

کارشناسی

موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی تهران

تجارب

1399

مديرگروه فرش

دنشگاه سمنان

1399

معاون پژوهش و فناوری

دانشکده هنر

1398

مدیر گروه فرش

دانشکده هنر

1397

مدیر گروه صنایع دستی

دانشگاه سمنان

1386-1390

معاون دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

حکمت هنر سنتی

مبانی نظری صناعت (صنایع دستی)

فلسفه هنر و زیباشناختی

آموزش هنر و علوم شناختی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی عناصر نوشتاری در طلسم های ایرانی در دوره صفویه و تاثیر آن در تایپوگرافی معاصر ایران
اولین همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد(2019-02-27)
9512621002, ^ناصر ساداتی*, دکتر محمدعلی کریمی پور پور
روش شناسی نمادگرایی و نمادین نگری در هنر اسلامی
اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی(2017-11-01)
^ناصر ساداتی*
قاعده مندی و بی قاعدگی در آموزش هنر
نخستین همایش پژوهشی آموزش هنر(2009-03-12)
^ناصر ساداتی
تحول نظام آموزشی , توسعه صنایع دستی
همایش راهکارهای توسعه صنایع دستی ایران(2008-06-08)
^ناصر ساداتی
تاَثير نقاشي در پيشبرد برنامه آموزشي تفكر فلسفي به كودكان
تفضلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار روايت استعاري در نمايشنامه هاي بهرام بيضايي
كي احمدي منير(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان تدوين نظريه زيبايي مبتني بر مغز با تاكيد بر دستاوردهاي علمي سمير زكي
منبع چي بهار(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسي آثار و احوال هنرمندان آستان قدس رضوي از آغاز تا پايان دوره پهلوي
علي مندگاري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مفهوم بازنمايي در فوتوگرافيسم با تأكيد بر آثار جري اولسمن و كاربرد آن در طراحي پوستر فرهنگي
شيردل ديزج مينا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مولفه هاي تعيين بخش هويت ملي در دوره صفويه و نمود آن در نگاره هاي شاهنامه تهماسبي
سلماني نژاد حوريه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل هرمونتيكي جايگاه عقل و عشق در معرفت شناسي مولانا
شاه مرتضي سيد مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازيهاي رايانه اي و ويدئويي در تعريف سبك زندگي به همراه تحليل بازيها مبتني بر لذت گرايي سبك دون ژوانيسم
رحيم پور داود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تحليل نقوش چوقاي بختياري مبتني بر جهان شناسي ميرچاالياده
طهماسبي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر نوشتاري در طلسم هاي ايراني دوره صفويه و تاثير ان در تايپوگرافي معاصر
بحرگرد نيكو مليحه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه چگونگي استفاده از تركيب بندي نگاره هاي استاد كمال الدين بهزاد در طراحي پوستر
شجاعي ليدا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل زيباشناختي موثر در طراحي اپليكيشن
آتش پنجه سكينه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پژوهشي در خاستگاه نقوش قالي هاي سنگسر با هدف بازطراحي نقوش بومي
پناهي زري(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي شناختي طراحي وب سايت، با تاكيد بر سامانه ي هيجاني مغز
افروز بهدخت(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سواد بصري و شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار (رنگ) بر طراحي گرافيك اطلاع رسان
عليان نژادي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظریه ای در صناعت؛ عملکرد و بیان زیباشناختی
(2018-12-09)
به سوی نور
(2020-02-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
n_sadati@semnan.ac.ir
(+98)2331535356

فرم تماس